5 LIPCA POCZĄTEK NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017
1_707_5-lipca-poczatek-naboru-wnioskow-na-rok-2017.jpg
Uprzejmie informujemy, że 5 lipca 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2017. W dniu tym zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej zestaw niezbędnych formularzy.

Nabór na rok 2017 po raz pierwszy będzie prowadzony równolegle w dwóch formułach.

Wzorem lat ubiegłych podstawowym trybem podziału środków Narodowego Funduszu będzie tryb konkursowy dostępny dla wszystkich dysponentów obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych i położonych w granicach administracyjnych Krakowa. Termin składania wniosków w tym trybie upływa 31 października 2016 roku. Podstawową różnicą w stosunku do konkursów z lat ubiegłych będzie wyłączenie możliwości składania wniosków dotyczących zadań o niewielkiej skali nakładów finansowych. Z naboru zostaną wyłączone (poza wypadkami prac o charakterze interwencyjnym lub prac kończących zadania rozpoczęte w latach ubiegłych) wnioski dotyczące zadań o wartości mniejszej niż 200 tys. zł netto w przypadku obiektów użyteczności publicznej, 100 tys. zł netto w przypadku obiektów sakralnych oraz obiektów mieszkalnych i usługowych, a także 15 tys. zł w przypadku zabytków cmentarnych i zespołów zieleni komponowanej. Poza wspomnianymi sytuacjami wyjątkowymi SKOZK nie będzie udzielał w przyszłym roku dofinansowań do zadań mieszczących się poniżej wymienionych progów kosztów netto. Tym samym podmioty pragnące realizować zadania niespełniające wskazanych wyżej wymogów w zakresie skali przedsięwzięcia szukać będą musiały innych źródeł wsparcia finansowego (np. w postaci programu dotacji do prac przy zabytkach realizowanego przez Gminę Kraków).

Dodatkowo począwszy od rok 2017 SKOZK uruchamia po raz pierwszy dodatkowy tryb udzielenia dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – tryb projektów kluczowych. Tryb ten przeznaczony jest wyłącznie dla dysponentów zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, stanowiących wybitne świadectwa zjawisk istotnych dla historii Polski. Preferowane będą zadania poszerzające lub udoskonalające funkcje zabytku związane z propagowaniem dziedzictwa. W ramach tego trybu udzielane będą trzyletnie promesy finansowania na lata 2017–2019. Warunkiem otrzymania środków będzie zrealizowanie całościowego projektu obejmującego kompleksową konserwację, restaurację lub remont zabytku, a następnie utrzymanie trwałości projektu (w tym sposobu jego udostępniania zwiedzającym) przez okres kolejnych 5 lat. W ramach tego trybu można ubiegać się o dofinansowania w wysokości do 10 mln zł w każdym z trzech lat objętych promesą. Zgłoszenia projektów kluczowych na lata 2017–2019 będą przyjmowane przez SKOZK do 7 października 2016 roku. Zgłoszenia te mogą obejmować zarówno zadania podlegające na wykonaniu prac przy zabytku, jak i zadania obejmujące wszystkie fazy realizacji od prac koncepcyjnych i projektowych, poprzez uzyskanie pozwoleń konserwatorskich i budowlanych, po samą realizację, która musi zostać zamknięta do 31 grudnia 2019 roku.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt