KOMUNIKAT: NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ETAPOWANYCH W LATACH 2018-2020
1_767_komunikat-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-do-przedsiewziec-wieloletnich-etapowanych-w-latach-2018-2020.jpg
Do 15 listopada 2017 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie dofinansowań do przedsięwzięć wieloletnich etapowanych.

Przedsięwzięcie wieloletnie etapowane może składać się z dwóch lub trzech etapów rocznych, z których pierwszy przewidziany musi być do realizacji w roku 2018. Każdy z etapów winien być zaplanowany tak, aby stanowił mogące podlegające odrębnemu odbiorowi zadanie konserwatorskie lub konserwatorsko-budowlane.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez SKOZK wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego etapowanego z beneficjentem będą zawierane w pierwszej połowie 2018 roku umowy o dofinansowanie pierwszego rocznego etapu zadania. W chwili zawierania takiej umowy beneficjent będzie znał zapisane w wieloletniej prognozie finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa kwoty i zakresy rzeczowe dofinansowań na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia. Dofinansowania w kolejnych latach będą udzielane przez SKOZK automatycznie, to jest bez konieczności ponawiania wniosku – jedynie w oparciu o stwierdzenie poprawnego wykonania i rozliczenia prac w roku poprzednim.

Z uwagi na kontraktowanie i rozliczanie dofinansowań w etapach rocznych, rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego etapowanego po pierwszym lub drugim roku finansowania nie będzie skutkowała koniecznością zwrotu wydanych i prawidłowo rozliczonych środków.

Każdy roczny etap przedsięwzięcia będzie musiał spełniać wymóg minimalnego kosztu netto przewidzianego dla danego priorytetu operacyjnego lub kategorii zabytku: tj. 250 tys. zł netto w przypadku obiektów użyteczności publicznej, 150 tys. zł netto w przypadku obiektów sakralnych, obiektów mieszkalnych i usługowych oraz zespołów zieleni komponowanej i 10 tys. zł netto w przypadku zabytków cmentarnych. Wymogi te nie dotyczą jedynie ostatniego roku realizacji przedsięwzięcia, pod warunkiem jednak, że w ostatnim roku prace prowadzone będą na podstawie tego samego pozwolenia konserwatorskiego lub pozwolenia na budowę, co w poprzednich latach realizacji przedsięwzięcia.

Zestaw danych i rodzaj dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dotyczącego przedsięwzięcia wieloletniego etapowanego jest taki sam jak w przypadku dotychczasowych wniosków jednorocznych. Jedyna różnica związana jest z koniecznością określenia we wniosku zakresów rzeczowych i parametrów finansowych prac mających wchodzić w zakres każdego z etapów rocznych oraz udokumentowania tych kosztów wstępnymi kosztorysami.

Należy pamiętać, że z udostępnieniem dysponentom zabytków możliwości wnioskowania o środki na realizację przedsięwzięć wieloletnich etapowanych nie wiążą się zmiany w alokacji środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Wypełniając wniosek należy zatem zakładać, że możliwe do uzyskania w tej formule dofinansowanie nie będzie odbiegało kwotowo od średnich wartości dofinansowań udzielanych w ramach poszczególnych priorytetów operacyjnych Funduszu w roku 2017. Dofinansowania udzielane będą do wysokości 50% wartości zadań, z dopuszczeniem wyjątków do 100% w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek takich jak szczególna wartość zabytku, konieczność natychmiastowego wykonania prac lub konieczność wykonania prac o szczególnym stopniu złożoności technologicznej.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć wieloletnich etapowanych złożonych do 15 listopada 2017 roku nastąpi do końca pierwszego kwartału roku 2018.

Formularze wniosków o przyznanie dofinansowanie do przedsięwzięć wieloletnich etapowanych znajdują się w dziale „Formularze wniosków”.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt