WYNIKI KONKURSU NA PROJEKTY KLUCZOWE NFRZK W LATACH 2017-2019
1_741_wyniki-konkursu-na-projekty-kluczowe-nfrzk-w-latach-2017-2019.jpg
17 grudnia 2016. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wybrał 10 najważniejszych przedsięwzięć rewaloryzacyjnych, które uzyskały gwarancję trzyletniego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W terminie naboru, tj. do 7 października 2016 roku, do konkursu o dofinansowanie NFRZK w trybie projektów kluczowych na lata 2017–2019 zgłoszono 32 projekty. SKOZK rozpatrzył 30 zgłoszeń, 2 zgłoszenia zostały ze względów formalnych pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgłoszenia projektów kluczowych podlegały wielostopniowej ocenie wewnątrz SKOZK. Wstępnego zaopiniowania zgłoszeń dokonał zespół sterujący priorytetu operacyjnego „Projekty kluczowe”. Dokonana przez niego wstępna ocena w formie listy rankingowej (plik z wersją elektroniczną listy załączony poniżej) zawierała rekomendacje zespołu dla pozostałych statutowych organów SKOZK, które przeprowadzały szczegółową ocenę zgłoszeń projektów kluczowych.

Komisje problemowe SKOZK (Programowania i Oceny Realizacji, Finansowa i Prawno-Organizacyjna), a następnie Prezydium SKOZK w zakresie posiadanych kompetencji dokonały dalszej oceny zgłoszonych projektów, uwzględniając m.in. zgodności założeń zgłoszonych projektów z celami strategicznymi SKOZK opisanymi w dokumencie programowym Program i kierunki działania SKOZK przyjętym Uchwałą Nr 7/2014 SKOZK z dn. 8.11.2014 r., (link) oraz pilnymi potrzebami w zakresie rewaloryzacji zabytków Krakowa o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej wskazanymi przez SKOZK w Uchwale Nr 12/2016 SKOZK z dn. 2.07.2016 r. (link).

W wyniku dyskusji postanowiono, że wstępnie rekomendowany przez zespół sterujący „Projekty kluczowe” do dofinansowania projekt zgłoszony przez Fundację XX Czartoryskich pod nazwą „Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie”, po szczegółowej analizie ryzyk związanych z zapowiadanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bliskim wykupieniem nieruchomości Fundacji, zostanie zaproponowany Zebraniu Plenarnemu SKOZK do umieszczenia na liście rezerwowej projektów kluczowych do czasu wyjaśnienia spraw własnościowych i ewentualnego podtrzymania przez nowego właściciela Arsenału woli realizacji zgłoszonego projektu kluczowego.

Komisje problemowe SKOZK i Prezydium SKOZK zdecydowały również przedłożyć Zebraniu Plenarnemu SKOZK propozycję, by nie obejmować na obecnym etapie promesą SKOZK zgłoszenia projektu Muzeum Narodowego w Krakowie pod nazwą „Remont konserwatorski i rozbudowa Domu Józefa Mehoffera wraz z rekompozycją ogrodu”. Podkreślono, że forma objętej zgłoszeniem nowej zabudowy w ogrodzie Domu Mehoffera pozostaje obecnie niewiadomą, co uniemożliwia skonfrontowanie całości projektu z oczekiwaniami SKOZK w zakresie standardów ochrony konserwatorskiej zespołu miejskiego Krakowa.

Komisje problemowe SKOZK i Prezydium SKOZK zdecydowały zaproponować Zebraniu Plenarnemu SKOZK przyznanie dofinansowania w trybie projektów kluczowych dwóm projektom, które zespół sterujący wstępnie rekomendował na listę rezerwową: „Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« w Krakowie – prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe” oraz „Kontynuacja prac konserwatorskich wyposażenia wnętrza kościoła pw. Bożego Ciała w Zespole Klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie”. Obydwa projekty odpowiadają swymi zakresami wskazanym przez SKOZK pilnym potrzebom w zakresie rewaloryzacji zabytków Krakowa o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej (Uchwała Nr 12/2016 SKOZK z dn. 2 lipca 2016  r.). Uwzględniając możliwości finansowe NFRZK i biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono, by przedłożyć Zebraniu Plenarnemu SKOZK propozycję umieszczenia na liście rezerwowej grupy zgłoszeń dotyczących kontynuacji kompleksowych prac rewaloryzacyjnych w zespole fortu nr 2 „Kościuszko”.

17 grudnia 2016 roku Zebranie Plenarne SKOZK, po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych i Prezydium, przychyliło się do ich propozycji i przyjęło listę 10 projektów, które uzyskają promesę SKOZK na finansowanie w trybie projektów kluczowych w latach 2017–2019 (link), oraz 12 projektów, które jako rezerwowe mają pierwszeństwo w objęciu promesą SKOZK w przypadku zwolnienia środków przeznaczonych na realizację priorytetu operacyjnego „Projekty kluczowe” (link).

[fot. Paweł Krzan]


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt