Formularz karty zgłoszenia projektu kluczowego NFRZK w latach 2017-2019
O przyznanie promesy na realizację w latach 2017–2019 projektu kluczowego NFRZK mogą ubiegać się dysponenci zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, stanowiących pod względem artystycznym lub historycznym wybitne świadectwa zjawisk kulturowych i społecznych, wydarzeń i procesów historycznych istotnych dla historii Polski, w tym zabytków wpisujących tę historię w kontekst  uniwersalny. W toku oceny zgłoszeń preferowane będą projekty służące utrwaleniu i zabezpieczeniu substancji zabytkowej przy jednoczesnym rozwinięciu lub udoskonaleniu funkcji zabytku związanych z propagowaniem dziedzictwa.

Przy zgłaszaniu projektów kluczowych nie obowiązują kryteria związane z funkcją (publiczną, sakralną, usługową itp.) obiektu.

Minimalna wartość projektu objętego promesą wynosi 1.000.000 zł w przypadku zgłoszenia rozpatrywanego indywidualnie lub łącznie 2.000.000 zł w przypadku grupy projektów podlegających na wniosek zgłaszających rozpatrzeniu łącznemu. Składający zgłoszenie mogą ubiegać się na zasadach ogólnych o finansowanie z NFRZK na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Złożenie karty zgłoszenia projektu kluczowego i uzyskanie promesy jest warunkiem koniecznym do otrzymania w latach 2017–2019 dofinansowań z NFRZK w ramach priorytetu operacyjnego "I. Projekty kluczowe".

Termin składania kart zgłoszeń projektów kluczowych na lata 2017–2019 upływa 7 października 2016 roku.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy zapoznać się z podaną w załączonym pliku informacją o zasadach oceny zgłoszeń.


UWAGA! W związku z uwagami i wątpliwościami zgłaszanymi przez część interesariuszy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informujemy, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w porozumieniu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dostosował formularz kart zgłoszenia projektów kluczowych na lata 2017–2019 w części dotyczącej pomocy publicznej (dział F) do specyfiki działalności wszystkich grup interesariuszy.

Formularze zmodyfikowane w części odnoszącej się do pomocy publicznej zostały opublikowane na stronie internetowej www.skozk.pl w dziale „Formularze wniosków” w dniu 3 października br. (poniedziałek).

Podmiotom, które złożyły lub złożą wnioski o dofinansowanie lub zgłoszenia projektów kluczowych na dotychczasowych formularzach, zostanie umożliwiona ich aktualizacja w części dotyczącej pomocy publicznej.

Dotychczasowy termin naboru zgłoszeń projektów kluczowych na lata 2017–2019 (7 października 2016 roku) pozostaje bez zmian. Jednocześnie prosimy wnioskodawców, dla których nie będzie to problemem organizacyjnym, o korzystanie w miarę możliwości z formularzy, które zostały przez nas udostępnione 3 października.

Formularze:
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt