Formularze wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2018
 
WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE NA 2018 ROK

Uprzejmie informujemy, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wojewodą Małopolskim podjął prace nad modyfikacją zasad przyznawania dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Planowane zmiany obejmą rozpoczęty i trwający do 30 września nabór wniosków o dofinansowanie na rok przyszły. W przypadku, gdyby skorzystanie przez dysponentów zabytków z nowych, korzystnych dla nich uregulowań wymagało dodatkowego czasu na przygotowanie wniosków, nie wyklucza się odpowiedniego przesunięcia wspomnianego wyżej terminu (decyzja w tej sprawie będzie podjęta we wrześniu 2017 roku i ogłoszona na stronie internetowej SKOZK).

Planowane zmiany zmierzają do otwarcia przed wszystkimi wnioskodawcami możliwości ubiegania się w ramach jednego wniosku (składanego w roku obecnym) o przyznanie dofinansowania z Funduszu na okres trzech lat budżetowych (to jest 2018–2020). Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowań na lata 2019 i 2020 byłaby w oparciu o taki wniosek podejmowana przez SKOZK jednocześnie z decyzją o udzieleniu dofinansowania na rok 2018.

Wstępne założenia nowego systemu naboru wniosków przewidują konieczność posiadania przez wnioskodawców na etapie składania wniosku kosztorysów inwestorskich dotyczących wszystkich objętych wnioskiem zadań, niezależnie od przewidywanego roku ich realizacji. W chwili obecnej nie przewiduje się natomiast bezwzględnego wymogu posiadania na etapie składania wniosku ważnych pozwoleń dla zadań przewidzianych do realizacji w latach 2019 i 2020. Nie przewiduje się także zmian regulaminowych dotyczących dopuszczalnego zakresu prac, jakie mogą być  objęte dofinansowaniem, ani zmian w zakresie niezbędnego tytułu prawnego do obiektu, w którym mają być prowadzone prace.

Dodatkowe formularze wniosków, przeznaczone dla wnioskodawców pragnących ubiegać się w trwającym konkursie o dofinansowanie wieloletnie, zostaną udostępnione wraz ze zmodyfikowanym regulaminem przyznawania dofinansowań we wrześniu 2017 roku.

Uprzejmie prosimy podmioty zainteresowane ubieganiem się o przyznanie dofinansowania na okres dłuższy niż jeden rok o wstrzymanie składania wniosków do czasu ogłoszenia we wrześniu 2017 roku zmian regulaminowych i publikacji odpowiednich formularzy wniosków.


Dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyznawane są w obrębie ustanowionych na dany rok priorytetów operacyjnych Funduszu. W 2018 roku obowiązywać będzie pięć priorytetów operacyjnych. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy zapoznać się z podaną niżej charakterystyką priorytetów i wybrać priorytet obejmujący Państwa obiekt zabytkowy.
 
1. Priorytet operacyjny „I. Projekty kluczowe” obejmuje zadania będące częściami projektów kluczowych objętych wystawionymi przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa promesami na lata 2017–2019.
 

Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet I [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet I [wersja PDF]

Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich


2. Priorytet operacyjny „II. Obiekty użyteczności publicznej” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje użyteczności publicznej, w tym obiektach służących edukacji, nauce, kulturze, sztuce, administracji publicznej, bezpieczeństwu i obronności, ochronie zdrowia, sportowi i rekreacji oraz w obiektach stanowiących infrastrukturę cmentarzy.

 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet II [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet II [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet II


3. Priorytet operacyjny „III. Obiekty sakralne” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje sakralne lub stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem obiektów objętych priorytetem „II. Obiekty użyteczności publicznej”. Formularze wniosków: 
 
 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet III [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet III [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet III

 
4. Priorytet operacyjny „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych o dominującej współcześnie funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno-usługowej. Formularze wniosków:


Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet IV [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet IV [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet IV

 
5. Priorytet operacyjny „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” obejmuje zadania realizowane przy indywidualnych kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach grobowych lub ich zespołach, a także przy zabytkowych zespołach zieleni komponowanej. Formularze wniosków:

 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet V [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet V [wersja PDF]
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Biuletyn | Linki | Kontakt