Informacje o zamówieniach publicznych z NFRZK projekty kluczowe
Poniżej publikujemy nadesłane przez inwestorów ogłoszenia o zamówieniach dotyczących zadań objętych dofinansowaniami z NFRZK w ramach projektów kluczowych NFRZK, udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielanych przez podmioty, do których przepisów tej ustawy nie stosuje się.

Beneficjenci dofinansowań z NFRZK obowiązani są do wyłaniania wykonawców prac w oparciu o wytyczne w sprawie wyboru wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie z NFRZK.

Treść informacji pochodzi w całości od podmiotów udzielających zamówień publicznych i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Skarbu Państwa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ani Kancelarii Prezydenta RP.

Informacje o zamówieniach publikowane są według kolejności terminu składania ofert bądź terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym lub konkursowym.Termin składania ofert: 25 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: "Wykonanie robót budowlanych z zakresu małej architektury (bez okładzin kamiennych, elementów drewnianych iślusarskich, wykonania i montażu kładki, wykonania rur odpowietrzających z systemu osuszającego) w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia«” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 10 lipca 2018 r.]
Zaktualizowany termin składania ofert: 19 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: "Wykonanie prac przy rewaloryzacji zieleni w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia«” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 4 lipca 2018 r., data publikacji aktualizacji 5 lipca 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: "Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz robót drogowych w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia«” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 4 lipca 2018 r.]
Termin składania ofert: 13 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: "Wykonanie prac przy rewaloryzacji zieleni w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia«” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 4 lipca 2018 r.]
Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia« (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: Pełnienie nadzoru architektoniczno-badawczego w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia« (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia« (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 – Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - II etap realizacji projektu kluczowego” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 23 maja 2018 r., data publikacji informacji o zamknięciu postępowania dla części I i III bez wyboru oferty: 4 lipca 2018 r., data publikacji informacji o zamknięciu postępowania dla części II bez wyboru oferty: 9 lipca 2018 r.]
Termin składania ofert: 18 maja 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 - Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - II etap realizacji projektu kluczowego” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 23 kwietnia 2018 r.; data unieważnienia postępowania: 17 maja 2018 r.] POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Termin składania ofert: 09 lutego 2018 r.; inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie” (Promesa SKOZK Nr 11 z 4.04.2017, Aktualizacja nr 1 z 7.06.2017) [data publikacji: 24 stycznia 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 października 2017 r.; inwestor: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie; dotyczy zadania: „Wykonanie robót budowlano–konserwatorskich w ramach projektu »Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. „Kościuszko bohater wciąż potrzebny” w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych«”; projekt kluczowy NFRZK: „Przebudowa wewnętrznej kubatury Bastionu V na cele kulturalno-wystawiennicze z przystosowaniem trasy turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rekonstrukcją historycznych bram, pomostów i fosy wjazdowej wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz budową wentylacji mechanicznej w Forcie nr 2 »Kościuszko«” (Promesa SKOZK Nr 12 z 4.04.2017) [data publikacji: 27 września 2017 r.; data aktualizacji: 28 września 2017 r.]
Termin składania ofert: 10 października 2017 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 – Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018–2019)” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 21 września 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytanie: 6 października 2017 r.]
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017 r. (termin zaktualizowany przez ogłoszeniodawcę); inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 – Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap I, 2017)” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 28 lipca 2017 r.; ; data publikacji odpowiedzi na zapytania: 18 sierpnia 2017 r.; data aktualizacji terminu składania ofert: 21 sierpnia 2017 r.]
Ponowne ogłoszenie.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23 sierpnia 2017 r.; inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12 – Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych” (Promesa SKOZK Nr 3 z 29.12.2016) [data publikacji: 11 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r.; inwestor: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"; dotyczy projektu kluczowego: „Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ul. Piłsudskiego 27 – Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe” (Promesa SKOZK Nr 8 z 29.12.2016) [data publikacji: 25 lipca 2017 r.; data aktualizacji 27 lipca 2017 r.; daty publikacji odpowiedzi na zapytanie: 10 sierpnia 2017 r. i 17 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 2 sierpnia 2017 r.; inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12 – Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych” (Promesa SKOZK Nr 3 z 29.12.2016) [data publikacji: 11 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 27 lipca 2017 r.; inwestor: Rzymskokatolicka parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: Bazylika Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 26 – Kontynuacja konserwacji wnętrza kościoła” (Promesa SKOZK Nr 7 z 29.12.2017 r.) [data publikacji: 30 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 26 lipca 2017 r.; inwestor: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Synagoga Remuh, ul. Szeroka 40 – Rewaloryzacja zespołu synagogi Remuh wraz z konserwacją nagrobków na Cmentarzu Remuh i utworzeniem ścieżki edukacyjnej” (Promesa SKOZK Nr 6 z 29.12.2016) [data publikacji: 4 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 29 czerwca 2017 r.; inwestor: Klasztor Franciszkanów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych, pl. Wszystkich Świętych 5 – Kompleksowa renowacja krużganków klasztornych wraz z otwarciem ich dla zwiedzających i przystosowaniem do funkcji nowej przestrzeni kulturalnej” (Promesa SKOZK Nr 4 z 29.12.2016) [data publikacji: 7 czerwca 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytanie: 14 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 31 maja 2017 r.; inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M.; dotyczy projektu kluczowego: „Archikatedra na Wawelu, Wawel 1 – Konserwacja sarkofagów królów polskich i członków ich rodzin oraz wieszczów i bohaterów narodowych wraz z remontem konserwatorskim wnętrz krypt w archikatedrze na Wawelu” (Promesa SKOZK Nr 1 z 29.12.2016) [data publikacji: 9 maja 2017 r.; data aktualizacji: 16 maja 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13 kwietnia 2017 r.; inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie” (Promesa SKOZK Nr 11 z 4.04.2017) [data publikacji: 4 kwietnia 2017 r.]
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29 marca 2017 r.; inwestor: Polska Prowincja Zakonu Pijarów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Pijarów, ul. Pijarska 2 – Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowo odkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie wraz z zabezpieczeniem i udostępnieniem zabytkowych wnętrz na działalność kulturalną” (Promesa SKOZK Nr 5 z 29.12.2016) [data publikacji: 6 marca 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytania: 23 marca 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytania: 27 marca 2017 r.]
 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt