Jak uzyskać dofinansowanie w roku 2018?
Poniżej przedstawiamy podstawowe reguły obowiązujące przy ubieganiu się o dofinansowanie na rok 2018.

Dofinansowanie do zadań jednorocznych (jednoetapowych) i do przedsięwzięć wieloletnich etapowanych
Dofinansowanie z NFRZK może być przyznane do:
- zadań jednorocznych (jednoetapowych), przewidzianych do realizacji wyłącznie w roku 2018,
- przedsięwzięć wieloletnich etapowanych, przewidzianych do realizacji w jednym obiekcie zabytkowym w latach 2018–2020. Więcej o tej formule dofinansowania tu.


Priorytety operacyjne NFRZK
Wnioski o dofinansowanie na rok 2018 składane będą do odpowiadającego charakterystyce danego zabytku lub zadania priorytetu operacyjnego NFRZK.
Priorytety operacyjne wyodrębnione w ramach NFRZK na rok 2018 to:
- Priorytet I: projekty kluczowe,
- Priorytet II: obiekty użyteczności publicznej,
- Priorytet III: obiekty sakralne,
- Priorytet IV: obiekty mieszkalne i usługowe,
- Priorytet V: kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej.

Priorytet I obejmuje wyłącznie zadania realizowane w ramach projektów kluczowych NFRZK na podstawie trzyletniej promesy SKOZK na lata 2017–2019.
Priorytet II obejmie zabytki pełniące współcześnie funkcje użyteczności publicznej, w tym obiektach służących edukacji, nauce, kulturze, sztuce, administracji publicznej, bezpieczeństwu i obronności, ochronie zdrowia, sportowi i rekreacji oraz w obiektach stanowiących infrastrukturę cmentarzy.
Priorytet III obejmie zabytki pełniące współcześnie funkcje sakralne lub stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej i kwalifikujących się z tego tytułu do Priorytetu I.
Priorytet IV obejmie zabytki o dominującej współcześnie funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno-usługowe.
Priorytet V obejmie zadania realizowane przy indywidualnych kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach grobowych lub ich zespołach oraz przy zespołach zieleni komponowanej objętych wpisem do rejestru zabytków nieruchomych.

Formularze wniosków o dofinansowanie zostaną opublikowane na stronie internetowej SKOZK w zakładce „Formularze”.

Tryb i termin składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie w ramach priorytetów operacyjnych II–V na rok 2018 przyjmowane są w trybie:
– standardowym, czyli tzw. konkursowym – do 8 października 2017 roku (dotyczy wniosków o dofinansowanie do zadania przewidzianego do realizacji wyłącznie w roku 2018) i do 15 listopada 2017 roku (dotyczy wniosków o dofinansowanie do wieloletniego przedsięwzięcia etapowanego przewidzianego do realizacji w latach 2018–2020. Nabór tych wniosków zostanie rozpoczęty po początku października 2017 roku);
– interwencyjnym – po 1 stycznia 2018  roku. Złożenie wniosku w tym trybie dopuszczalne jest jedynie w przypadku wystąpienia awaryjnego stanu zagrożenia zabytku lub w przypadku zmiany decyzją właściwego organu władzy konserwatorskiej zakresu zadania objętego w 2018 roku dofinansowaniem z NFRZK lub w przypadku ubiegania się o wolne środki NFRZK pozostałe do rozdysponowania do końca roku budżetowego 2018.

Wnioski składa się w Biurze SKOZK w dwóch egzemplarzach. Do egzemplarza wniosku oznaczonego jako „egz. 1” załącza się komplet wymaganych załączników, natomiast do egzemplarza oznaczonego jako „egz. 2” jedynie wstępny kosztorys zadania i płytę CD ze zdjęciami.
Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku wymienione są w formularzu wniosku w opisie po dziale J formularza.
Jeżeli wniosek na rok 2018 dotyczy zadania, które ma być realizowane w oparciu o dokumentację projektową sporządzaną przy wykorzystaniu dofinansowania z NFRZK w roku 2017, wnioskodawca nie musi przedkładać wstępnego kosztorysu zadania wraz z wnioskiem, lecz powinien to uczynić do 31 grudnia 2017 roku.

Minimalny koszt netto zadań dofinansowanych w 2018 roku

Minimalny  koszt  netto  zadania  objętego  wnioskiem  o  przyznanie  dofinansowania rozpatrywanych w trybie konkursowym w ramach poszczególnych priorytetów wynosi w przypadku Priorytetu II – 250.000,00 zł, Priorytetu III – 150.000,00 zł, Priorytetu IV – 150.000,00 zł; Priorytetu V – w przypadku  indywidualnych  kaplic  grobowych,  nagrobków  i  pomników cmentarnych lub ich zespołów – 10.000,00 zł, a w  przypadku zespołów zieleni komponowanej – 150.000,00 zł.
Ograniczenia związane z minimalnymi kosztami zadań nie dotyczą: wniosków rozpatrywanych w trybie interwencyjnym, zadań obejmujących wyłącznie prace projektowe i dokumentacyjne oraz zadań, będących ostatnimi etapami prac realizowanych w poprzednich latach przy dofinansowaniu ze środków NFRZK.

Maksymalna wysokość dofinansowania w 2018 roku
W 2018 roku dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
Dofinansowanie w wysokości przekraczającej 50% nakładów koniecznych będzie przyznawane tylko wyjątkowo, w oparciu o umotywowany wniosek inwestora, który wykaże, że zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
– zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
– zabytek wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych szczególnie złożonych pod względem technologicznym;
– zabytek jest w tak złym stanie, że konieczne jest natychmiastowe podjęcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
Ponadto w 2018 roku obowiązywać będzie ograniczenie wysokości kwot, o jakich przyznanie będzie można występować na jeden rok budżetowy we wnioskach o dofinansowanie w ramach poszczególnych priorytetów operacyjnych.
W ramach Priorytetu II limit ten będzie wynosił 3.000.000 zł, w ramach Priorytetu III – 3.000.000 zł, w ramach Priorytetu IV – 1.000.000 zł,  a w ramach Priorytetu V – 100.000 zł dla zadań obejmujących prace przy pojedynczym obiekcie, 500.000 zł dla zadań obejmujących prace przy zespole obiektów oraz 750.000 zł w przypadku zespołu zieleni komponowanej.

Stały udział procentowy
Obowiązuje zasada stałości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w kosztach realizacji zadania. Oznacza to, że niezależnie od rzeczywistego zakresu prac składających się na zadanie objęte dofinansowaniem, na wszystkich etapach, tj. od złożenia wniosku o dofinansowania przez jego ocenę punktową i przyznanie dofinansowania po jej ostateczne rozliczenie i wypłatę środków NFRZK, obowiązywać będzie ten sam, niezmienny limit procentowy udziału dofinansowania w kosztach zadania. Limit ten określa wnioskodawca we wniosku.
W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie powyżej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac, a przedstawiona przez niego argumentacja na rzecz przyznania dofinansowania powyżej 50% nie znajdzie uznania SKOZK, dofinansowanie może być przyznana na poziomie maksymalnie 50% nakładów koniecznych.
W przypadku wzrostu kosztów realizacji zadania powyżej kwoty określonej przez wnioskodawcę na podstawie wstępnego kosztorysu kwota dofinansowania nie ulega automatycznie podwyższeniu. Udział procentowy dofinansowania w kosztach zadania spadnie w takiej sytuacji poniżej maksymalnego limitu procentowego założonego we wniosku o dofinansowanie, a brakującą różnicę beneficjent zobowiązany będzie zapłacić wykonawcy z własnych środków.

Ograniczenie liczby wniosków
Ten sam wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski dotyczące zadań realizowanych w jednym obiekcie zabytkowym. Pod pojęciem „obiekt zabytkowy” rozumie się tu obiekt lub zespół obiektów objęty pojedynczym wpisem do rejestru zabytków, niezależnie od tego, ile budynków faktycznie dany wpis obejmuje. Przekroczenie limitu 3 wniosków skutkuje odrzuceniem bez rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych przez wnioskodawcę. Limit 3 wniosków nie dotyczy wniosków składanych przez zarządców cmentarzy.

Przedkładanie pozwolenia i postanowień konserwatorskich oraz pozwoleń budowlanych
W przypadku posiadania w chwili składania wniosku o dofinansowanie pozwoleń na budowę i pozwoleń lub postanowień konserwatorskich niezbędnych do realizacji zadania wnioskodawca załącza do 1. egz. wniosku uwierzytelnione kopie tych dokumentów. Odstępuje się od dotychczasowego wymogu urzędowej formy uwierzytelnienia takich kopii.
Wnioskodawcy, którzy nie załączyli ww. dokumentów do wniosku, muszą je dostarczyć najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku lub przedłożyć:
– w przypadku zadań nie obejmujących robót budowlanych: poświadczenie wystąpienia o wydanie pozwolenia konserwatorskiego lub poświadczenie wystąpienia o wydanie postanowienia zatwierdzającego pod względem konserwatorskim program prac konserwatorskich stanowiący podstawę ubiegania się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego;
– w przypadku zadań obejmujących roboty budowlane: poświadczenie wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę lub poświadczenie wystąpienia o wydanie pozwolenia konserwatorskiego lub poświadczenie wystąpienia o wydanie postanowienia zatwierdzającego pod względem konserwatorskim projekt budowlany stanowiący podstawę ubiegania się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

Kosztorysowanie prac projektowych

W przypadkach zadań obejmujących sporządzenie dokumentacji projektowej wnioskodawca winien dokonać wyceny planowanych prac w oparciu o dostępne cenniki prac projektowych wskazane w stanowiących załącznik do formularza wniosku „Wytycznych w sprawie sporządzania kosztorysów inwestorskich”.

Korekta treści złożonego wniosku

Wnioskodawca będzie mógł wprowadzać zmiany do złożonego wniosku o dofinansowanie na rok 2018 tylko do 31 grudnia 2017 roku i tylko w zakresie, który będzie wynikał z:
- zmiany tytułu prawnego do zabytku lub aktualizacji własnych danych;
- uwzględnienia treści wydanych po złożeniu wniosku pozwoleń lub postanowień konserwatorskich, pozwoleń budowlanych lub nakazów nadzoru budowlanego;
- uzyskania dofinansowania do zadania ze środków europejskich, publicznych środków krajowych i innych źródeł;
- zmniejszenia udziału procentowego wnioskowanego dofinansowania w koszcie realizacji zadania;
- treści opracowań i ekspertyz, o ile były one wykonane po złożeniu wniosku i były wykonywane z dofinansowania z NFRZK;
- dostosowania zakresu zadania do zmian w zakresie rzeczowym lub asortymencie prac realizowanych w obiekcie przy wykorzystaniu dofinansowania z NFRZK w roku 2017.
Dokonanie przez wnioskodawcę innych zmian lub wprowadzenie zmian po 31 grudnia 2017 roku będzie równoznaczne z wycofaniem wniosku.

Błędy formalne powodujące odrzucenie wniosku

Wnioski będą zwracane wnioskodawcom bez wzywania do uzupełnienia w przypadku stwierdzenia:
- braku podpisu pod wnioskiem wnioskodawcy lub osoby go reprezentującej;
- braku ważnych pełnomocnictw dla osób podpisujących wniosek w charakterze pełnomocników osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców lub pełnomocników wnioskodawców będących osobami fizycznymi;
- braku tytułu prawnego wnioskodawcy do występowania o dofinansowanie;
- nieobjęcia wpisem do rejestru zabytków nieruchomych całości zabytku lub jego części objętej zadaniem, którego dotyczy wnioskowane dofinansowanie;
- niezgodności zakresu rzeczowego zadania, którego dotyczy wnioskowane dofinansowanie, z zakresem możliwym do finansowania z dofinansowania z NFRZK;
- braku któregokolwiek z obligatoryjnie wymaganych załączników;
- przekroczenia limitu 3 wniosków tego samego wnioskodawcy dotyczących jednego obiektu zabytkowego;
- nieprzedłożenia przez wnioskodawcę do 31 grudnia wymaganych dokumentów dotyczących procedury wydania pozwoleń i postanowień konserwatorskich lub pozwoleń na budowę.

Tryb oceny wniosków

Podstawowej oceny wniosków dokonywać będą w pierwszej kolejności powołane przez SKOZK z grona ekspertów zespoły sterujące priorytetów operacyjnych NFRZK. Ocena dokonywana będzie w oparciu o system punktowy. Wynikające z oceny punktowej listy rankingowe wniosków będą publikowane na stronie internetowej SKOZK. 
Kryteria i zasady punktacji opisane są szczegółowo w uchwale SKOZK przyjmującej priorytety i działania na rok 2018, odrębnie dla priorytetów II–IV i dla priorytetu V.

Rozliczanie podatku VAT

Podatek VAT związany z realizacją zadania może być pokryty z dofinansowania wyłącznie w części, której inwestor nie może odliczyć lub odzyskać. Maksymalna wysokość pokrycia podatku VAT z dofinansowania ustalana jest na podstawie oświadczenia inwestora zawartego we wniosku o dofinansowanie. W przypadku faktycznego odliczenia lub odzyskania podatku VAT w toku inwestycji w kwocie większej od przewidywanej, inwestor zwraca różnicę na konto NFRZK. Jeżeli podatek VAT został faktycznie odliczony lub zwrócony w mniejszej kwocie niżby to wynikało z deklaracji we wniosku, wysokość dofinansowania nie ulega zmianie.

Informacja o sposobie wyboru wykonawcy i terminie składania ofert
Beneficjenci dofinansowania z NFRZK poszukujący wykonawcy zadania o wartości wynoszącej w świetle wyceny inwestorskiej powyżej 30.000 euro (tj. 125.247,00 zł netto) zobowiązani są do przesłania SKOZK w formie elektronicznej informacji o sposobie wyboru wykonawcy prac objętych zadaniem oraz terminie składaniu ofert. Informację taką należy przesłać do SKOZK w pliku PDF drogą mailową lub na trwałym nośniku najpóźniej na 11 dni roboczych przed terminem końcowym składania ofert. Obowiązek ten dotyczy wszystkich beneficjentów, niezależnie od zakresu, w jakim podlegają oni ustawie Prawo zamówień publicznych. Dzięki temu w jednym miejscu, tj. na stronie internetowej SKOZK, uczestnicy rynku znajdą komplet informacji o procedurach wyboru wykonawców zadań realizowanych przy udziale dofinansowania z NFRZK.


Wymóg wpisu do rejestru zabytków nieruchomych

Zabytek, którego dotyczyć ma dofinansowanie, musi być w chwili składania wniosku wpisany do prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rejestru zabytków nieruchomych. Oznacza to, że do ubiegania się o dofinansowanie nie wystarcza samo położenie obiektu na obszarze Krakowa objętym ochroną konserwatorską układu urbanistycznego, ani sam wpis obiektu do gminnej ewidencji zabytków, rejestru zabytków ruchomych lub rejestru zabytków archeologicznych.
Aktualny rejestr zabytków nieruchomych położonych w granicach administracyjnych Krakowa jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Z dofinansowania NFRZK nie mogą być finansowane prace przy dziełach sztuki nie związanych trwale z obiektami architektury. Oznacza to, że nie można ubiegać się o dofinansowania do prac przy obrazach, wyrobach rzemiosła artystycznego, książkach, rękopisach i innych przedmiotach stanowiących elementy kolekcji.

Podmioty uprawnione do występowania o dofinansowanie

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu może być przyznana każdemu, kto posiada tytuł prawny do danego obiektu wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego lub prawa do dysponowania grobem.
W przypadku, jeżeli tytuł prawny do obiektu zabytkowego przysługuje wielu podmiotom, wniosek (osobiście lub przez pełnomocników) muszą złożyć wszyscy uprawnieni (np. wszyscy współwłaściciele nieruchomości ujawnieni w księdze wieczystej). Brak udokumentowania po stronie wnioskodawców tytułu do całości (tj. 100%) udziałów w nieruchomości powoduje odrzucenie wniosku .

Wspólnoty mieszkaniowe

W przypadku obiektów, w których działają wspólnoty mieszkaniowe, do wystąpienia o dofinansowanie do zadania obejmującego część wspólną nieruchomości uprawniony jest zarząd wspólnoty (bezpośrednio lub poprzez ustanowionego do tego pełnomocnika – np. administratora nieruchomości). Należy pamiętać, że ubieganie się o dofinansowanie przez administratora wykracza poza przewidziane standardowymi umowami o administrowanie czynności tzw. zwykłego zarządu, wymaga zatem odrębnego umocowania ze strony zarządu wspólnoty. W przypadku, jeżeli zadanie obejmować miałoby obok części wspólnej nieruchomości także części przynależne do wydzielonych lokali, wniosek  wspólnie ze wspólnotą mieszkaniową złożyć powinni właściciele wszystkich lokali, których to dotyczy.

Wydruki z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych

Jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie jest aktualny wyciąg z księgi wieczystej zabytku. Wyciąg taki może być przedłożony w formie poświadczonego przez wnioskodawcę za zgodność ze stanem faktycznym wydruku z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Podobnie jak w latach poprzednich opłaty za zajęcie pasa drogowego nie mogą być zaliczane do kosztów zadania objętego dofinansowaniem. Opłaty te pokrywa w całości beneficjent ze środków własnych.

Obowiązki w zakresie informacji o wykorzystaniu dofinansowania
Beneficjenci zobowiązani są do realizacji postanowień Regulaminu działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Do obowiązków wynikających z regulaminu należy umieszczenie na terenie prowadzonych prac tablic (banerów) o określonej treści informujących o finansowaniu prac z dofinansowania z NFRZK. Koszt wykonania tablic (banerów) pokrywa beneficjent.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt