pytania

1. Kto może złożyć wniosek o przyznanie przez SKOZK środków na odnowę zabytku?
Właściciel lub współwłaściciele, zarządca lub kurator sądowy obiektu położonego w granicach administracyjnych miasta Krakowa i wpisanego do rejestru zabytków. Do wniosku o dotację załącza się dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu.

2. Czy ze środków SKOZK może zostać odnowiony obiekt mający wartość zabytkową, lecz nie wpisany do rejestru zabytków?
Nie. Wpis do rejestru zabytków jest konieczny.

3. Kto prowadzi rejestr zabytków?
Rejestr zabytków prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24,       31-002 Kraków, tel. (12) 426-10-10, (12) 426-10-11. Aktualny spis zabytków nieruchomych województwa małopolskiego dostępny jest w internecie.

4. Czy SKOZK może refundować koszty prac w obiekcie zabytkowym wykonanych we własnym zakresie przez właściciela przed przyznaniem dotacji?
Nie. Zgodnie z Zasadami finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Komitet dofinansowuje jedynie prace ujęte w planie finansowo-rzeczowym uchwalanym corocznie przez zebranie plenarne SKOZK i wykonane po zawarciu z beneficjentem umowy o przyznaniu dofinansowania.

5. Czy można uzyskać od SKOZK środki na remont konserwatorski obiektu wpisanego do rejestru zabytków, lecz położonego poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa?
Nie. Ze środków SKOZK mogą być finansowane wyłącznie prace w obiektach położonych w granicach administracyjnych Krakowa.

6. Czy ze środków SKOZK może być finansowane wykonanie projektu budowlanego, ekspertyz budowlanych i konserwatorskich  lub opracowanie programu prac konserwatorskich?
Tak, aczkolwiek pierwszeństwo przy podziale dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa mają inwestycje przygotowane pod względem dokumentacyjnym.

7. Czy SKOZK finansuje badania konserwatorskie, architektoniczne, historyczne lub archeologiczne prowadzone w obiektach zabytkowych?
Tak, jeżeli wnioskujący o dofinansowanie udowodni, że takie badania są niezbędne i pozostają w bezpośrednim związku z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku, którego dotyczy dotacja. 

8. Czy SKOZK może przeznaczać swoje środki na prace współfinansowane z funduszy europejskich?
Tak. Należy jednak pamiętać, że SKOZK udziela dofinansowań na zadania przewidziane do końcowej realizacji najpóźniej przed 15 listopada danego roku. Tym samym SKOZK nie może zaciągać wobec beneficjentów zobowiązań o dłuższym horyzoncie czasowym. Przyznane przez SKOZK środki są przekazywane beneficjentowi po wykonaniu zadania. Szczegółowych informacji o możliwości współfinansowania przez SKOZK projektów realizowanych przy udziale środków europejskich udziela Oddział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

9. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez SKOZK i ujęty w rocznym planie finansowo-rzeczowym. Czy przyznane środki trafią na nasz rachunek bankowy?
Tak, ale dopiero po wykonaniu zadania, dokonaniu jego odbioru i przedłożeniu faktury końcowej za prace wystawionej przez ich wykonawcę.

10. Jestem mieszkańcem Krakowa, posiadaczem cennego obrazu, będącego pamiątką rodzinną. Chciałbym poddać go konserwacji. Czy mogę starać się o środki SKOZK na ten cel?
SKOZK finansuje prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej architektury oraz konserwację dzieł sztuki stanowiących wystrój architektoniczny obiektów lub wyposażenie trwale z tymi obiektami związane. Finansowanie przez SKOZK konserwacji dzieła sztuki niezwiązanego trwale z obiektem architektury nie jest możliwe.

11. Moja rodzina posiada grobowiec na Cmentarzu Rakowickim. Odnowa zabytkowego nagrobka jest kosztowna i wymaga zaangażowania znacznych środków. Czy w związku z tym możemy starać się o środki na ten cel z funduszy SKOZK?
SKOZK corocznie przeznacza pewną pulę środków na odnowę nagrobków na zabytkowych nekropoliach, w tym zwłaszcza na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim. Nagrobki do konserwacji typowane są w uzgodnieniu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Pierwszeństwo mają najcenniejsze artystycznie i znajdujące sie w złym stanie technicznym nagrobki nie posiadające już swoich dysponentów, w tym zwłaszcza nagrobki postaci zasłużonych dla kultury narodowej. Obowiązek dbania o stan nagrobków mających dysponentów spoczywa w pierwszej kolejności na tychże dysponentach.

12. Czy prywatni właściciele kamienic mogą występować do SKOZK o dofinansowanie?
Tak. Począwszy od roku 2011 prywatni właściciele zabytkowych kamienic będą otrzymywali dofinansowanie na takich samych zasadach, jak właściciele zabytków pełniących funkcje publiczne, tzn. w formie dotacji bezzwrotnych, NIE wymagających zabezpieczenia na hipotece. Dotacje przyznawane przez SKOZK właścielom prywatnych kamienic mogą byc przeznaczane na wszystkie określone w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK cele, a więc nie tylko na remonty elewacji, ale także np. na prace konstrukcyjne, izolacje, naprawy dachów, konserwację lub rekonstrukcję zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowe, rynien i rur spustowych, konserwację malowideł ściennych, elementów metaloplastyki, witraży i in.

13. Czy położenie obiektu na planie Krakowa jest brane przez SKOZK pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie?
Tak, choć jako kryterium pomocnicze. W przypadku budynków o podobnych walorach zabytkowych i podobnym stanie zachowania priorytet przyznaje się obiektom położonym w ścisłym centrum miasta, tj. na Wawelu, w obrębie Plant, na Stradomiu i Kazimierzu.

14. Na jakiej podstawie prawnej działa SKOZK?
Na podstawie Ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. Nr 21 Poz. 90) oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu SKOZK. Sposób finansowania odnowy zabytków ze środków SKOZK określają Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK, zatwierdzone przez Wojewodę Małopolskiego.

15. Na czym polega patronat Prezydenta RP nad działalnością SKOZK?
Prezydent RP powołuje skład SKOZK oraz wnioskuje do Sejmu o ujęcie dotacji do NFRZK w ustawie budżetowej, w ramach środków z budżetu państwa kierowanych do Kancelarii Prezydenta RP. Kancelaria Prezydenta RP prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną SKOZK poprzez działające w Krakowie Biuro SKOZK.

16. Jak można zostać członkiem SKOZK?
Zgodnie z ustawą o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z 1985 r. wszystkich członków Komitetu powołuje Prezydent RP, który także decyduje o obsadzie funkcji przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza Komitetu.

17. Czy członkostwo w SKOZK jest kadencyjne?
Nie. Członkostwo w SKOZK wygasa z chwilą śmierci danej osoby, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Prezydenta RP.

18. Na czym polega rola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w działalności SKOZK?
Małopolski Urząd Wojewódzki  zapewnia obsługę finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Jednostką prowadzącą spawy Funduszu w Urzędzie jest Oddział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego. Począwszy od roku 2011 wszyscy beneficjenci Funduszu prowadzą działania inwestycyjne finansowane z Funduszu samodzielnie.

19. Skąd pochodzą środki, którymi dysponuje SKOZK?
Z corocznych dotacji z budżetu państwa realizowanych za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP, z ofiarności publicznej oraz ze spłat udzielonych w latach ubiegłych dofinansowań zwrotnych.

20. Od kogo zależy, ile środków z budżetu państwa otrzyma SKOZK w danym roku?
Od Prezydenta RP, który uwzględnia proponowaną dotację dla SKOZK w przedkładanym Sejmowi RP za pośrednictwem Rady Ministrów projekcie budżetu własnej Kancelarii, oraz od posłów i senatorów, którzy głosują nad ustawą budżetową.

21. Czy osoby prywatne i firmy mogą pomagać SKOZK w jego działalności?
Tak. Każdy może pomóc w gromadzeniu środków na odnowę zabytków Krakowa. Wpłaty kierować należy na rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nr konta: 96 1500 1487 1214 8001 1332 0000) z adnotacją: wpłata na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Można także wrzucić datek do skarbonek SKOZK, z których jedna znajduje się na krakowskim Rynku Głównym, koło wieży ratuszowej, druga - na placu przed Katedrą Wawelską a trzecia w Porcie Lotniczym Kraków-Balice.

22. Czy Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jest organizacją pożytku publicznego?
Nie. Komitet prowadzi publiczną zbiórkę środków na odnowę krakowskich zabytków, jednak datki na ten cel nie są objęte przywilejami związanymi z przekazaniem 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego, gdyż Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w którym gromadzone są zebrane środki, jest funduszem państwowym.Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt